با تصویب دولت؛قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال ۱۳۹۴ـ۱۳۹۳ تعیین شد

هیأت وزیران در جلسه 1393/7/2  به پیشنهاد شماره ۱۴۹۲۴/۰۲۰ مورخ 1393/5/29 وزارت جهاد کشاورزی وبه استناد ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ تصویب کرد:

قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳ به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهردفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.  معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مقایسه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی زراعی (مصوب شورای اقتصاد سال 1395 با قیمت مصوب سال 1394 

 

درصد رشد به قیمت 94 قیمت مصوب شورای اقتصاد برای سال 1395قیمت (کیلو - ریال ) قیمت سال زراعی 1394(کیلو -ریال ) محصول ردیف
10 12705 11550 گندم معمولی 1
10 13068 11880 گندم دوروم 2
9 10028 9200 جو 3
8 10368 9600 ذرت دانه ای 4
8 2916 2700 چغندر قند بهاره 5
9 2779.5 2550 چغندر قند پاییزه 6
15 29325 25500 پنبه وش 7
15 22655 19700 سویا 8
14 24510 21500 آفتابگردان 9
15 25300 22000 کلزا 10
12 24080 21500 گلرنگ 11
10 2640 2400 پیاز پاییزه 12
8 2592 2400 پیازبهاره 13
6 2862 2700 پیاز طرح استمرار 14
10 3960 3600 سیب زمینی پاییزه 15
8 3888 3600 سیب زمینی بهاره 16
6 4664 4400 سیب زمینی طرح استمرار 17
15 26450 23000 عدس 18
12 24640 22000 نخود 19
14 23940 21000 لوبیا چیتی 20
14 23940 21000 لوبیا سفید  21
15 24150 21000 لوبیا قرمز 22
15 36800 32000 برنج گروه یک * 23
11 31635 28500 برنج گروه دو ** 24
5 26250 25000 برنج گروه سه *** 25

*       ارقام پر محصول کیفی (خزر، شیرودی ، فجر و کشوری )

 **   سپید رود و گوهر

 ***   ندا، کوهسار، دانیال،عنبر نجفی، سازندگی و کامفیروز