1- بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشور

2- صدور دفترچه بیمه نیروهای جدید الاستخدام

3- ارزیابی عملکرد کارکنان غیر رسمی (قرارداد کارمعین(مشخص))

4- ارزیابی عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی

5- شرکت تعاونی اعتبار جهاد کشاورزی شعبه خراسان جنوبی 

6- تعاونی اعتبار