راهنماو شناسنامه خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی   مدیریت حفظ نباتات  سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

ردیف

شناسه خدمت

فایل شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

آدرس الکترونیکی خدمت

1

13011201105

صدور مجوز خروج محمو له های گیاهی از گمرک 

الکترونیکی

 http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

2

13021201104

صدور گواهی بهداشت نباتی       

الکترونیکی

http://ephyto.pms.ppo.ir