خدمات قابل ارائه  مدیریت صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی(شماره تماس: : 05632432600)

ردیف

شناسه خدمت

توافقنامه سطح خدمت

نحوه ارائه خدمت

آدرس الکترونیکی خدمت

1

13021193100

مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی   

  

 https://semak.maj.ir/

2

13021193101

مجوز بهره‌برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 

  

 https://semak.maj.ir/

3

13021193102

مجوز طرح توسعه وشروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی  

  

 https://semak.maj.ir/