پنجره واحد خدمات الکترونیکی

سازمان جهاد کشاورزی

خدمات الکترونیکی

  
 

 

 
 
   

 

 عناوین و شناسنامه خدمات سازمان جهاد کشاورزی 
 

خدمات الکترونیک

 

 مدیریت امور زراعت

 

 مدیریت امور باغبانی

 

 مدیریت حفظ نباتات

اداره امور مکانیزاسیون کشاورزی

مدیریت صنایع کشاورزی

مدیریت امور اراضی کشاورزی

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

معاونت بهبود تولیدات دامی 

مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی

مدیریت امور شیلات  و آبزیان 

خدمات ارائه شده به دفاتر پیشخوان دولت

سازمان ها و ادارات وابسته

 اداره کل دامپزشکی

سازمان تعاون روستایی