شرح وظايف دبير حقوق شهروندي ستاد صيانت دستگاههاي اجرائي

 

 1. بررسي، مطالعه و آسيب ­شناسي موانع صيانت ازحقوق شهروندي همچون: ضعف­ آشنائي كاركنان و عموم مردم باوظائف دستگاه ­و قوانين و مقررات مربوطه بروكراسي اداري و بي­انگيزگي براي ارائه خدمات بهتربه شهروندان دركوتاهترين زمان.
 2. بازنگري قوانين و مقررات جاري دستگاه مربوطه كه بيشترين مشكل را براي مرجعين ايجاد مي­كنندو پيشنهاد اصلاح آنها به رده­هاي بالادستي.
 3. تدوين و ارائه شيوه­هاي مدبرانه جلوگيري از تخلفات سازمان يافته و ممانعت از تقابل كاركنان دستگاه با مردم و برنامه­ريزي براي افزايش رابطه كريمانه و محبت­آميز ميان كاركنان و ارباب رجوع.
 4. ايجاد عزم و اراده جمعي در دستگاه و مشاركت عموم كاركنان براي مقابله با تخلفات و فساد اداري.
 5. تدوين يا بازنگري و ترويج منشور اخلاقي سازماني و صيانت از حقوق شهروندان و اطلاع­رساني از مواد آن و تشريح موارد خلاف نظير كم­كاري، سو استفاده از بيت­ المال، پارتي بازي، رشوه و 000 براي كاركنان بويژه از طريق برگزاري كلاسهاي اخلاق ماهانه با دعوت از اساتيد در هريك از واحدهاي ساختماني سازمان.
 6. تعيين شاخصهاي صيانت از حقوق شهروندي و تكريم ارباب رجوع در هر دستگاه و الويت­بندي آنها براساس شرح وظايف سازماني و ارزيابي نوبه­اي از اجراي آنها( 6 ماهه يا سالانه).
 7. الگوبرداري و ترويج فرهنگ رعايت حقوق شهروندي و احترام به ارباب رجوع از طريق شناسائي و تجليل از اقدامات مهم كاركنان نمونه.
 8. اطلاع رساني در رسانه­هاي گروهي براي ارتقاء سطح آگاهيهاي مردم از مقررات مربوطه و رعايت آنها و همچنين صيانت از حقوق شهروندي در واحدهاي ذيربط.
 9. تعيين محورها و تهيه محتواي آموزشي در سطح مديران و كاركنان( شامل حقوق شهروندي، تخلفات اداري، تكريم ارباب رجوع و ....) متناسب با وظايف و مأموريتهاي سازمان به منظور برگزاري دوره­هاي آموزشي از طريق مركز آموزشي دستگاه مربوطه براي تمامي كاركنان.
 10. تبيين و آشنا نمودن مراجعين با قوانين و مقررات و وظائف دستگاه( موارد و نحوه ارائه خدمات) با نصب تابلوها و ارائه بروشورهاي راهنما.
 11. انجام نظارتهاي غير محسوس و بهره­گيري از سامانه­هاي نظارتي درون سازماني و دريافت گزارش تخلفات اداري و شكايات مردمي از طريق:

 

تبصره: انجام مشاوره­هاي روانشناختي و مذهبي با رويكرد كريمانه و محبت ­آميز و برگزاري دوره­ هاي آموزشي نظيرطرح اميد درمراحل ­اوليه ودرصورت تكرارتخلف پيگيري وبرخوردمناسب ازطريق هيأتهاي ­رسيدگي بتخلفات ­اداري، حراست وساير مراكز ذيربط صورت پذيرد، در هرحال شناسائي و برخورد قاطعانه با جرائم سازمان يافته از قاطعيت و الويت بيشتري برخوردار است.                                              

 1. پيگيري و تهيه و تدوين تكاليفي كه ارباب رجوع نسبت به سازمان و مقررات آن بايد رعايت نمايند و اطلاع­رساني مناسب آن از طريق واحدهاي ذيربط، رسانه­هاي گروهي و بويژه آموزشهاي الزامي قبل از صدور مجوز و ارائه خدمات به متقاضيان، نظير آموزش و آزمون قبل از صدور گواهينامه رانندگي.
 2. تأكيد، تقويت، سازماندهي و ايجاد هماهنگي نسبت به نظارت بر حسن رفتار كاركنان با ارباب رجوع با روشهاي مطلوب به همراه تشويق آنها و سعي در ارتقاي نظارت به شكل كاربردي و اثربخش بصورت غير محسوس و همچنين حمايت و فعال كردن ستادهاي مربوطه نظير امر به معروف و مهي از منكر، اقامه نماز و 000.
 3. ارسال گزارش اقدامات و نتايج آنها به بازرسي ستاد مركزي صيانت( هر سه ماه يكبار).
 4. بازرسي و نظارت مستمر و دقيق بر عملكرد مراكز و واحدهاي تابعه، وابسته و تحت نظارت دستگاه.
 5. پاسخگوئي مناسب به بازرسين اعزامي از سوي بازرسي ستاد مركزي صيانت( وزارت كشور) با ارائه مستندات.
 6. ايجاد بانك ­اطلاعات مربوط به فساد اداري­كاركنان و تخلفات­مراجعين­براي ايجاد محروميتها و تشديدبرخورد درصورت تكرار.
 7. پيگيري و فعال كردن ميز خدمت در ورودي سازمانها با بكارگيري افراد متعهد و با انگيزه بالاي خدمتي براي پاسخگوئي به سؤالات و راهنمائي مراجعين و دريافت شكايات آنها.
 8. تشكيل جلسات حداقل ماهانه كميته تخصصي حقوق شهروندي ستاد با عضويت مديران و نمايندگان معاونتهاي ذيربط و ارائه نتايج به ستاد صيانت دستگاه.