به گزارش روابط عمومی کلاسهای آموزشی  بیماریهای مشترک انسان و دام   - کوددهی زمستانه باغات و بذور اصلاح شده در تاریخ 1400/08/17 در محل مرکز جهاد کشاورزی میاندشت  با حضوررئیس اداره دامپزشکی و کارشناس ترویج شهرستان و تعداد 13 نفر از کشاورزان و زنان روستایی برگزار شد.