به گزارش روابط عمومی مدیریت جهلد کشاورزی شهرستان فردوس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس درنظردارد تعدادی اموال منقول شامل تجهیزات اداری و کشاورزی را از طریق مزایده حضوری به فروش برساندلذا متقاضیان  می توانندجهت شرکت در مزایده  درروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۵ ساعت ۱۰صبح  به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مراجعه نمایند