به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس گشت مشترکی باحضور نمایندگان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی از سم فروشی های شهرستان فردوس به منظور جلوگیری از عرضه آفت کش های تقلبی و قاچاق صورت گرفت