به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس  روز چهارشنبه(۲آذر ماه) بازدید از باغات انار شهرستان توسط کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور ،مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان،مدیر جهاد کشاورزی وکارشناسان شهرستان های فردوس،سرایان و وبشرویه،اعضای شورای اسلامی باغستان، جهت بررسی وضعیت خسارت آفت کرم گلوگاه انار صورت گرفت
درپایان بازدید جلسه جمع بندی درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، جهت ارائه توصیه های فنی و راهکارهای عملی برگزار گردید، که درنهایت بهترین و کارآمد ترین راه کنترل آفت ،جمع آوری انارهای آلوده روی درخت وپای درخت درطول فصل وبه صورت همگانی می باشد