بسیجی بایستی دروسط میدان باشدتافضیلتهای اصلی انقلاب زنده بماند. مقام معظم رهبری
روز بسیج مستضعفین گرامی باد