به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس کارشناس معین مرکز تحقیقات خراسان جنوبی به همراه مسول حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ازمزارع زعفران شهرستان جهت بررسی عوامل خسارت زای گیاهی موثربرکاهش تولیدزعفران بازدیدنمودند