به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان فردوس گفت مزرعه تحقیقی ترویجی مقایسه سه لاین امید بخش جو با رقم ریحان۳(شاهد) در شرایط نرمال  در سال زراعی جدید در اراضی آقای غلامرضا میرزاقلی در روستای چاهنو شهرستان فردوس کشت شده است
امیرزاده افزود کشت مزرعه با دستگاه صورت گرفته و از کودهای پایه بر اساس عرف منطقه استفاده شده است وبازدید های دوره ای از طرح و مقایسه فاکتورهای مختلف از جمله سطح سبز ، زمان پنجه زنی و تعداد پنجه و.... ثبت شده و در نهایت مقایسه تکمیلی انجام خواهد شدتا در نهایت بتوان یک رقم جو با سازگاری بیشتر در شهرستان معرفی نمود