وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: تعهد دولت به خرید هر کیلو شیرخام دامداران با قیمت 1440 تومان

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: دولت خود را به خرید شیرخام هر کیلو 1440 تومان از دامدار متعهد می داند.به گزارش واحد مرکزی خبر آقای حجتی پس از جلسه با کمیسیون کشاورزی مجلس در جمع خبرنگاران افزود:در

این جلسه بحث هایی صورت گرفت مبنی بر اینکه شیر از دامدار به قیمت واقعی خریداری نمی شوداما دولت به خرید شیر هر کیلو 1440 تومان از دامدار متعهد است.وی تصریح کرد: از این مبلغ 1300 تومان از سوی صنعت

فرآوری تامین می شودو 140 تومان نیز یارانه دولت است که تا شب عید نوروز ادامه خواهد داشت.