فهرست و مشخصات دفاتر دریافت کننده خدمات (دفاتر پیشخوان)

 تاریخ ویرایش:97/11/20
 

ردیف

کد دفتر ارایه کننده خدمت

نام مسئول دفتر

آدرس

تلفن دفتر

1

72-18-1016

علی مومنی

بیرجند

32210001

2

72-18-1004

مینو مهرو

بیرجند

32211244

3

72-18-1043

محمد حسین بیدختی

بیرجند

32236070

4

72-18-1049

رضا صحرانورد

بیرجند

32313000

5

72-18-1048

طاهره حسنی

بیرجند

32444243

6

72-18-1001

سید محمد اسلامی

بیرجند

32233815

7

72-18-1047

حسین رحمانی

بیرجند

32442320

8

72-18-1038

محمود افتخاری

بیرجند

32444884

9

72-18-1007

طاهره خزاعی

بیرجند

32421250

10

72-18-1010

فاطمه بیگم امیر آبادی

بیرجند

32220025

11

72-18-1017

پروین فرهادی

بیرجند

32232080

12

72-18-1021

ملیحه اکبری

بیرجند

32311356

13

72-18-1014

هومن بیدختی

بیرجند

32432099

14

72-18-1019

محمد صالح صالحی

بیرجند

32230021

15

72-18-1045

سمیه نیک طینت

بیرجند

32413100

16

72-18-1041

غلامرضا صفوی گیو

بیرجند

32237992

17

72-18-1044

سید علی عسکری

بیرجند

32436002

18

72-18-1037

ام البنین کاووسی

بیرجند

32422232

19

72-18-1024

ریحانه ابراهیم زاده

بیرجند

32230553

20

72-18-1006

رقیه سروری

بیرجند

32315698

21

72-18-1027

زهرا علی اکبری

مهر شهر

32301112

22

72-18-1031

حسین مالکی

خوسف

32225045

23

72-18-1023

عبدا..امیر آبادی زاده

امیر آباد

32253838

24

72-18-1052

فاطمه خسروی

بیرجند- معصومیه

32258465

25

72-18-1012

حمیده اعتمادیان

قاین

5224100

26

72-18-1028

محمد مجتبایی

قاین

5231113

27

72-18-1051

حسن سعیدی

قهستان

32133320

28

72-18-1005

حسینعلی محمدی

قاین

5229950

29

72-10-1008

هادی حسین زاده

آرین شهر

53333038

30

72-18-1039

مرضیه دوستی

اسفدن

5654082

31

72-18-1042

محمد علی قنبری

زهان

5483789

32

72-18-1013

محمد فیضی

حاجی آباد زیرکوه

5635255

33

72-18-1022

مصطفی جمعه اسد آباد

نیمبلوک

5374181

34

72-18-1046

فاطمه اسداالهی خضری

خضری

5322455

35

72-18-1056

اکرم عقبایی

سرایان

32884832

36

72-18-1020

حسین عرب

آیسک

8243210

37

72-18-1002

محمد حسین بیهقی

سه قلعه

8264143

38

72-18-1015

حسن نخعی زینلی

شوسف

6623141

39

72-18-1030

افشین عرفانی فر

نهبندان

6222400

40

72-18-1025

صفیه قاسمی

نهبندان

6221752

41

72-18-1011

علی کفیلی

فردوس

2229141

42

72-18-1034

محمد حسین آبیار

اسلامیه

32724420

43

72-18-1035

اکرم حیدریان

فردوس

2229388

44

72-18-1040

راضیه شادنوش

سربیشه

3624211

45

72-18-1026

مهدی جهانی

مود

2223204

46

72-18-1029

محمد ابراهیمی

بشرویه

32775183

47

72-18-1009

اعظم کیانی زاده

بشرویه

3225891

48

72-18-1033

جهانگیر رضایی

گزیک

3263620

49

72-18-1018

فیروز غلامی

اسدیه

3224097

50

72-18-1057

ناهید زیرک

نهبندان

6224458

51

72-18-1054

حسین لعل علیزاده

خضری

5343421

52

72-18-1055

خدیجه سیفی

طبس مسینا

3253715

53

72-18-1053

محمد حسین چکشی

بیرجند

2328161

54

72-18-1050

اسداله حیدرزاده

بیرجند

32205800

55

72-18-1032

زهرا خالدی

قاین

32522520

56

72-18-1060

اکرم کوهی

ارسک

32764014

57

72-18-1061

مرضیه حاجی آبادی

حاجی اباد بیرجند

32257925

58

72-18-1062

زهره اسماعیلی

اسدیه درمیان

32124764

59

72-18-1063

پریسا رفیعی

طبس

32829525

60

72-18-1066

حمید جاهل سراوانی

بیرجند

32420931

61

72-39-1021

غلامرضا غلامی

طبس مسینا

3227600