فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن طرح انتقال آب با لوله شهرستان سربیشه (تاریخ 98/12/01)

 فرا خوان مزایده عمومی فروش املاک سازمان چهاد کشاورزی استان (98/06/20) 

فراخوان تجهیز اراضی کریت (تاریخ 97/1/20)

 فرا خوان خرید لوله دامپروری (97/1/27) 

فراخوان لوله طبسین(97/2/2)

فرا خوان توسعه و تکمیل ساختمان اداری (97/2/25)

 گزارش فرا خوان انجام آزمایشات آب و خاک (97/8/12)