فلوچارت اخذ مجوز و احداث گلخانه

 راهنما و شناسنامه خدمات قابل ارائه  مدیریت صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

ردیف

شناسه خدمت

فایل شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

آدرس الکترونیکی خدمت

1

13021193100

مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی   

  

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx 

2

13021193101

مجوز بهره‌برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 

  

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

3

13021193102

مجوز طرح توسعه وشروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی  

  

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

 راهنماو شناسنامه خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی   معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

ردیف

شناسه خدمت

فایل شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

آدرس الکترونیکی خدمت

1

13021182100

ساماندهي دامداري هاي روستايي، عشايري و غير صنعتي

غیر الکترونیکی

 

2

13021182101

 صدور شناسنامه زنبورداري

  

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

3

13021182102

 صدور شناسه و شناسنامه دام

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

4

13021182103

 صدور مجوزتاسیس  دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

5

13021182104

        صدور مجوز ایجاد مراکز تولید مواد ژنی

غیر الکترونیکی

 

6

13021182105

صدور مجوز جوجه ­ریزی واحدهای مرغ مادر تخم گذار    

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

7

13021182106

مجوز جوجه ريزي واحدهاي مرغ مادر گوشتي

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

8

13021182107

مجوز صادرات محصولات اصلي دام و طيور

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

9

13021182108

 مجوز صادرات و واردات انواع دام زنده مولد و منابع و مواد ژني

غیر الکترونیکی

 

10

13021182109

صدور و تمدید  مجوزتاسیس   دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی 

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

11

13021182110

صدور و تمدید  پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه­ صنعتی     

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

12

13021182111

صدور و تمدید مجوز توسعه دامپروری صنعتی و نیمه ­صنعتی    

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

13

13021182112

انتقال مجوز تاسیس  دامپروری صنعتی و نیمه ­صنعتی    

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

14

13021182113

ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری  دامپروری صنعتی و نیمه­ صنعتی  

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

15

13021182114

صدور و تمدید پروانه های بهداشتی  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی   

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

16

13021182115

صدور و تمدید پروانه های بهداشتی  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

17

13021182116

 مجوز تغییر کاربری  دامپروری صنعتی و نیمه ­صنعتی

غیر الکترونیکی

 

18

13021183101

 صدور مجوز فعاليت مراکز DHI

غیر الکترونیکی

 

19

13021183102

پروانه تأسيس و بهره برداري آزمايشگاه آناليز خوراک دام و طيور

غیر الکترونیکی

 

20

13021184100

 آموزش و نظارت برفعاليت مأمورين شبکه تلقيح مصنوعي

غیر الکترونیکی

 

21

13021184101

بررسي و تأييد نقشه هاي جايگاه دام واحدهاي صنعتي بزرگ

غیر الکترونیکی

 

22

13021184102

 تأييديه استفاده از معافيت گمرکي تجهيزات دامپروري وارداتي

غیر الکترونیکی

 

23

13031184103

تخصیص سهمیه سوخت به بهره برداران دامی

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

24

13031184104

حمايت از بهينه سازي مصرف سوخت در واحدهاي مرغداری سامانه جامع اطلاعات صنعت طیور

 

https://www.samasat.ir

25

13021184105

حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقلام نهاده هاو خوراک دام و طیور

غیر الکترونیکی

 

26

13021184106

خدمات حمايتي زنبور عسل

غیر الکترونیکی

 

 راهنماو شناسنامه خدمات قابل ارائه مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی   سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

ردیف

شناسه خدمت

فایل شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

1

13021189100

صدور مجوز عرضه تولیدات لوازم آبیاری

غیر الکترونیکی

2

13021189101

صدور مجوز عرضه محصولات برای تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن

غیر الکترونیکی
3

13021189102

صدور مجوز عرضه محصولات برای واردکنندگان لوازم آبیاری 

غیرالکترونیکی

4

13021190100

اجرای سامانه نوین آبیاری

   

5

13021190101

تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل

غیر الکترونیکی

6

13021190102

بازسازی  و نوسازی قنات

غیرالکترونیکی

7

13021190103

اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی

غیرالکترونیکی

8

13021190104

اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی

غیرالکترونیکی

9

13021190105

تامین آب کشاورزی از طریق پروژه های کوچک آبی

غیر الکترونیکی

10

13021190106

پوشش ژئو ممبران استخرهای ذخیره آب

غیرالکترونیکی

11

13021190107

ساماندهی اجرای طرح زهکشی زیر زمینی

غیرالکترونیکی

12

13021190108

تعیین نیاز آبی محصولات باغی و زراعی

غیرالکترونیکی

 لیست خدمات الکترونیکی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
ردیف شماره شناسه  نماد خدمت  عنوان خدمت فایل  شناسنامه خدمت
1 13021182101

صدور شناسنامه زنبورداری    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/2.pdf
2 13021182102

 

صدور شناسه و شناسنامه دام http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/3.pdf
3 13021184100    نرخ گیری محصولات کشاورزی - فراورده ها و نهاده های دامی       
4 13021182105   صدور مجوز جوجه­ریزی واحدهای مرغ مادر تخم گذار     http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/6.pdf
5 13021182106   صدور مجوز جوجه­ریزی واحدهای مرغ مادر گوشتی             http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/7.pdf
6 13021182107   صدور مجوز صادرات محصولات اصلی دام و طیور              http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/8.pdf
7 13021182109   صدور و تمدید مجوزتاسیس دامپروری صنعتی و نیمه ­صنعتی                                                                                                                    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/10.pdf
8 13021182110

صدورو تمدید پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی         http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/11.pdf
9 13021182111   صدور و تمدید مجوز توسعه دامپروری صنعتی و نیمه ­صنعتی     http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/12.pdf
10 13021182112   انتقال مجوز تاسیس  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی       http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/13.pdf
11 13021182113   ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی   http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/14.pdf
12 13021182114   صدورمجوز پروانه های بهداشتی  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی     http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/15.pdf
13 13021182115   صدور تمدید پروانه های بهداشتی  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/16.pdf
14 13031184103   تخصیص سهمیه سوخت به بهره برداران دامی http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/23.pdf
15 13031184104   حمایت از بهینه ­سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری         http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/24.pdf
16 13021184105   حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقلام نهاده‌ها و خوراک دام و طیور       http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/25.pdf
17 13021185101   ارائه مجوزاحداث باغ گیاهان دارویی          http://kj-agrijahad.ir/khadamat/baghbani/2.pdf
18 13021186100  

ارائه معرفی­نامه برای دریافت تسهیلات و اعتبارات در اجرای طرح­های حوزه امور باغبانی      http://kj-agrijahad.ir/khadamat/baghbani/8.pdf
 
19 13021186107   ارائه معرفی‌نامه برای دریافت تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش و بلندمدت)    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/baghbani/15.pdf
20 13021192100   معرفی بهره برداران جهت دریافت تسهیلات بانکی و اعتباری(تملک دارایی ها و سرمایه در گردش)    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/tanzembazar/4.pdf
21 13031192101   سوخت‌رسانی به بهره‌برداران بخش کشاورزی  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/tanzembazar/5.pdf
22 30211931001   مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی http://kj-agrijahad.ir/khadamat/sanaeh/1.pdf
23 13021193101   مجوز بهره‌برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/sanaeh/2.pdf
24 13021193102   مجوز طرح توسعه وشروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی     http://kj-agrijahad.ir/khadamat/sanaeh/3.pdf
25 13021194100   صدور موافقت­نامه با تغییر کاربری موضوع تبصره  4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/1.pdf
26 13021194101   صدور مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/2.pdf
27 13021194102   ابطال یا تغییر در موافقت­نامه یا مجوزهای صادر شده موضوع ماده 6 قانون http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/3.pdf
28 13021194103   تهیه تقویم ارزش ریالی اراضی زراعی و باغی مشمول تغییر کاربری موضوع ماده 2 قانون                 
29 13021194104   تجدید نظر در مجوزهای تغییر کاربری  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/7.pdf
30 13021194105   حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتباط مردمی (سامانه 131)                                                                  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/2.pdf
31 13021194106   جلوگیری از تغییر کاربری­های غیرمجاز                          http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/7.pdf
32 13021194107   تشخیص نوعیت اراضی                                                                                                                        http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/2.pdf
33 13021195100   واگذاری اراضی ملی و دولتی (اجاره،فروش و انتقال قطعی)                                                               http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/7.pdf
34 13021205100   صدور مجوزهای آبزی پروری                                 http://kj-agrijahad.ir/khadamat/shilat/2.pdf
35 13021206106   ارايه معرفي نامه براي بهره مندي از تسهيلات شیلاتی  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/shilat/3.pdf
36 13021205100   صدور مجوز خروج محمو له های گیاهی از گمرک                                                                                                                  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/hefznabatat/1.pdf
37 13021201104

صدور گواهی بهداشت نباتی                                                                                                http://kj-agrijahad.ir/khadamat/hefznabatat/2.pdf
38 13021190100   طراحی و اجرای سامانه نوین آبیاری                 http://kj-agrijahad.ir/khadamat/abokhak/4.pdf
39 13021186100   تاييديه معرفي نامه طرحهاي اولويت دارتوليدي حوزه باغباني به صندوق توسعه ملي براي دريافت تسهيلات           https://kj-agrijahad.ir/khadamat/baghbani/13.pdf
 
40 13021182105    آنالیز جوجه­ریزی واحدهای مرغ مادر تخم گذار    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/6.pdf
41 13021182106   آنالیز جوجه­ ریزی واحدهای مرغ مادرگوشتی      http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/7.pdf
42 13021182100   ردیابی دام  و فراورده های خام دامی        
43 13021185101   صدور مجوز احداث گلخانه های کوچکمقیاس  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/baghbani/2.pdf
 
 
 
 
 
 


بازدید امروز153
بازدید دیروز121
بازدید هفته336
بازدید کل194436