شرح وظایف مدیریت حراست

  •               انجام اقدامات لازم در جهت حفاظت و پاسداري از كليه اسناد ، اماكن و تاسيسات و كنترل مبادي ورودي و خروجي سازمان .

  •               طبقه بندي و كنترل اخبار ، اسناد ومدارك محرمانه .

  •              ايجاد هماهنگي و ارتباط مراجع انتظامي و قضايي به منظور جلوگيري و برخورد با ناهنجاري هاي اجتماعي موجود در محيط سازماني.

  •             تهيه پيشنهاد طراحي هاي امنيتي و حراستي مربوط و ايجاد دبيرخانه محرمانه .

  •             تشكيل پرونده حراستي كليه پرسنل اعم از رسمي ، پيماني و قراردادي.

  •             اجراي دستورات ، مقررات ، دستورالعمل ها و طراحي حراستي صادره از طرف مراجع ذيصلاح.