شرح وظایف مدیریتهماهنگی و ترویج کشاورزی

  •   مدیریت تلفیقی روشهای ترویجی، انتقال یافته ها و ایجاد موقعیت ها ی ترویجی شامل: همایش های علمی، آموزشهای ترویجی و مهارتی غیر رسمی بهره برداران کشاورزی، مزارع الگویی، مزارع تحقیقی و  ترویجی، شناسایی و معرفی تولیدکنندگان نمونه  

  •   ایجاد شبکه ترویج غیر دولتی شامل:استقرار و حمایت از شرکتهای خدمات مشاوره ای- فنی مهندسی کشاورزی

  •   انجام افدامات رسانه ای موضوع فعالیتها و برنامه های ترویج کشاورزی شامل:تهیه و تولید برنامه های رادیویی،تلویزیونی –رسانه ای نوشتاری و دیجیتالی و اینترنت

  •   گسترش مشارکت و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و عشایری

  •   بکارگیری نیروهای مردمی در قالب طرح بسیج سازندگی

  •   سازماندهی و تقویت عاملین ترویج شامل:سربازان سازندگی، مروجین و مددکاران ترویجی، ناظرین فنی مزارع و سایر عاملین شبکه ترویج با هماهنگی سایر واحدهای تخصصی مربوطه

  •   برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت تجهیز و پشتیبانی شبکه ترویج خصوصا مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی دهستانها

  •   استقرار نظام صنفی کشاورزی و ساماندهی،حمایت و توانمندسازی تشکلهای بخش کشاورزی