📡بازدید معاونین وزیر جهاد کشاورزی و معاونین سازمان تات از مرکز پرورش و اصلاح نژاد بز کرکی خراسان جنوبی
📢 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی، در راستای استفاده از ظرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به منظور ساماندهی مرکز پرورش و اصلاح نژاد بز کرکی، بازدیدی روز چهارشنبه مورخ 19 مهرماه، توسط احمدی صومعه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی کشور ، خشنود مدیركل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی کشور، فرهنگی مدیر کل دفتر فنی مهندسی و امور پشتیبانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی کشور، مقری رییس مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی استان خراسان جنوبی و شبانی سرپرست معاونت بهبود تولیدات سازمان از مرکز پرورش و اصلاح نژاد بز کرکی خراسان جنوبی صورت گرفت.در این بازدید پس از بیان کلیه ظرفیت ها و امکانات مرکز توسط شبانی و زرگری مدیر جهاد کشاورزی سربیشه، بررسی های لازم توسط بازدیدکنندگان در خصوص پیشنهاد ساماندهی ایستگاه فوق در قالب واگذاری آن به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی انجام گرفت. 🇮🇷جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولید🇮🇷
 

┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄┄
روابط عمومی مديريت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی‌‌