سال احداث: 1387

تعداد 34 اکوتیپ عناب از سراسر کشور( استان های لرستان، مازندران، گلستان،اصفهان،قم، فارس، خراسان رضوی و خراسان جنوبی دراین کلکسیون وجود دارد --،1-بزرگترین کلکسیون عناب کشورمی باشد2 -ثبت کامل مشخصات فنوتیپی اکوتیپ های موجود انجام گرفته است3-شناسه دار کردن مولکولی اکوتیپ های موجود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR صورت گرفته است.4- سه عنوان کتاب در خصوص عناب چاپ شده است.4-همکای با دانشگاههای معتبر در خصوص اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با محوریت عناب انجام شده است 5-همکاری با پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران در خصوص تکثیر عناب از طریق کشت عناب انجام شده است.6-انجام پیوند عناب و برگزاری کارگاه های آموزشی و برنامه های رادیویی و تلویزیونی جهت آموزش باغداران صورت گرفته است.7  -پیگیری و تاسیس اولین نهالستان مجوزدارعناب در سطح استان دراین شهرستان انجام شده است.8-همکاری با مرکز تحقیقات استان در خصوص اجرای طرحهای تحقیقاتی بخصوص در مباحث تغذیه ای عناب به صورت مستمر انجام شده است.