به گزارش روابط عمومی روابط عمومی معاوت سازمان و مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان طبس ، طی بازدیدی  که به همراه کارشناسان محترم ارزیاب استان، ناظر مقیم، کارشناس شعبه بانک کشاورزی و کارشناسان معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس انجام شد خسارت وارده به مزارع گندم بخش های مرکزی و دستگردان بررسی گردید.در راستای تبادل و انتقال تجربیات کشاورزان و جمعی از کارشناسان با هدف بررسی سازگاری و تعیین پتانسیل تولید لاینهای امید بخش گندم معرفی شده از مرکز تحقیقات کشاورزی در شرایط شهرستان طبس(لاینهای 4 -95-ms ، 3ms-98-، ms-98-8  ،ms-95-9  بارقم شاهد قدس) بازدید آموزشی ترویجی با عنوان روز مزرعه از مزرعه(pvs) گندم در روستای الله آباد از توابع دهستان گلشن بخش مرکزی برگزار گردیددر راستای انتخاب و معرفی کاندیدای جو کار نمونه استانی، کیل گیری از مزرعه جو آقای دکتر محمد زمانی واقع در روستای شیخ آباد شهرستان طبس  با حضور نمایندگان مدیریت زراعت استان و روسای ادارات بهبود تولیدات گیاهی و آموزش و ترویج شهرستان در مورخ 20/2/1402انجام گردیددر راستای تبادل و انتقال تجربیات کشاورزان و جمعی از کارشناسان با هدف ترویج کشت گلرنگ وقرار گیری آن در الگوی کشت شهرستان بازدید آموزشی ترویجی با عنوان روز مزرعه از مزرعه الگویی گلرنگ در روستای شیخ آباد از توابع دهستان گلشن بخش مرکزی شهرستان طبس برگزار گردید . لازم به ذکر است مزرعه مذبور با هدف بررسی عملکرد افتصادی در مقایسه با محصولات رقیب و امکان قرارگیری در الگوی کشت شهرستان ایجاد شده استدر راستای اجرای برنامه حمایتی بهبود تغذیه سالم و ایجاد کشت باغچه های خانگی کارگاه آموزشی با حضور 56 نفر از بهورزان و تسهیلگردان در سه بخش مرکزی ، دستگردان و دیهوک برگزار گردید.