در راستای انتخاب و معرفی کاندیدای جو کار نمونه استانی، کیل گیری از مزرعه جو آقای دکتر محمد زمانی واقع در روستای شیخ آباد شهرستان طبس  با حضور نمایندگان مدیریت زراعت استان و روسای ادارات بهبود تولیدات گیاهی و آموزش و ترویج شهرستان در مورخ 20/2/1402انجام گردید