در راستای تبادل و انتقال تجربیات کشاورزان و جمعی از کارشناسان با هدف ترویج کشت گلرنگ وقرار گیری آن در الگوی کشت شهرستان بازدید آموزشی ترویجی با عنوان روز مزرعه از مزرعه الگویی گلرنگ در روستای شیخ آباد از توابع دهستان گلشن بخش مرکزی شهرستان طبس برگزار گردید . لازم به ذکر است مزرعه مذبور با هدف بررسی عملکرد افتصادی در مقایسه با محصولات رقیب و امکان قرارگیری در الگوی کشت شهرستان ایجاد شده است