در راستای تبادل و انتقال تجربیات کشاورزان و جمعی از کارشناسان با هدف بررسی سازگاری و تعیین پتانسیل تولید لاینهای امید بخش گندم معرفی شده از مرکز تحقیقات کشاورزی در شرایط شهرستان طبس(لاینهای 4 -95-ms ، 3ms-98-، ms-98-8  ،ms-95-9  بارقم شاهد قدس) بازدید آموزشی ترویجی با عنوان روز مزرعه از مزرعه(pvs) گندم در روستای الله آباد از توابع دهستان گلشن بخش مرکزی برگزار گردید