به گزارش روابط عمومی روابط عمومی معاوت سازمان و مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان طبس ، طی بازدیدی  که به همراه کارشناسان محترم ارزیاب استان، ناظر مقیم، کارشناس شعبه بانک کشاورزی و کارشناسان معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس انجام شد خسارت وارده به مزارع گندم بخش های مرکزی و دستگردان بررسی گردید.