فهرست و مشخصات دفاتر دریافت کننده خدمات (دفاتر پیشخوان)

 

ردیف

کد دفتر ارایه کننده خدمت

نام مسئول دفتر

آدرس

تلفن دفتر

1

1059-18-72

غلامرضا غلامی

طبس گلشن

32827601

2

1063-18-72

پریسا رفیعی

طبس گلشن

32829525

3

1065-18-72

اباذر محمودی

عشق آباد طبس

32854009

4

1064-18-72

فاطمه محمدی

دیهوک طبس

32843093