امور باقیمانده اصلاحات ارضی (دریافت سند نسق زراعی مراحل سه گانه)

مراحل انجام کار رسیدگی به درخواست متقاضیان فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1

مراحل انجام کار رسیدگی به درخواست متقاضیان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مراحل انجام کار تمدید قرارداد اجاره اراضی ملی و دولتی

مراحل انجام کار واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی

مراحل انجام کار واگذاری اراضی بر اساس لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی