شرح وظایف اداره امور اراضی

 • انجام امور مربوط به واگذاری زمین در طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی
 • انجام امور مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی
 • انجام امور مربوط به اصلاحات ارضی
 • بررسی و تنطیم پاسخ استعلامات ثبتی و دفاتر اسناد رسمی
 • شناسایی اراضی بایر مشمول قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
 • وصول عواید دولتی حاصل از اجاره و فروش اراضی
 • بازدید و نظارت مستمر و دوره ای بر اراضی واگذار شده
 • تعیین تکلیف اراضی واحد های مشاعی
 • نظارت و اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی
 • شرکت در جلسات طرح های هادی روستاها
 • بازدید و انجام دهگردشی از اراضی زراعی و باغی