شرح وظایف اداره امور تولیدات دامی 

 • تشکیل پرونده، بررسي و نظارت بر اجراي طرح هاي تسهيلاتی در حوزه‌های دام و طیور و آبزیان
 • ارائه خدمات فني و مشاوره ای به واحدهای دامداري و مرغداري در زمینه‌های تغذيه، بهداشت، جايگاه دام، اصلاح نژاد، سيلوی علوفه و غیره
 • نظارت بر نحوه توزیع نهاده های دامی و خوراک دام توسط شرکت های تعاونی
 • انجام طرح بهبود مدیریت واحدهای مرغداری گوشتی و تهیه گزارش جوجه ریزی در مرغداری ها
 • انجام طرح های ثبت مشخصات و سرشماری کلنی های زنبور عسل و صدور مجوز کوچ زنبورداران
 • معرفی دامداران و مرغداران به مراجع ذیربط
 • پیگیری، نظارت و تهیه گزارش در خصوص تلقیح مصنوعی
 • نظارت بر آمار دام دامداری ها و صدور دفترچه خدمات دامداری
 • پیگیری امور مربوط به آبرسانی سیار به دامداران مراتع
 • نظارت و اجرای طرح های مرتبط با دام سنگین و سبک
 • نظارت بر تعاوني هاي دامداري، زنبورداري و مرغداري
 • انجام امور مربوط به صدور و تمديد مجوزهاي آبزيان
 • بررسی، نظارت و تهیه گزارش در زمینه بیمه دام و طیور
 • نظارت بر اجراي طرح ثبت مشخصات و ركوردگيري از گاوداري هاي صنعتي
 • بازدید، نظارت و ارائه خدمات فنی و مشاوره ای در استخرهای پرورش ماهی
 • پیگیری امور مربوط به مجتمع های دامداری
 • بررسی، بازدید و برآورد خسارت های وارده به دامداری ها و تهیه گزارشات مربوطه
 • بررسی و بازدید از مراکز جمع آوری شیر و ارائه توصیه های فنی