شرح وظایف امور مالی

  • برنامه ریزی و نظارت بر امور حسابداری و جمع داری اموال
  • پیگیری جذب اعتبارات اسناد جاری و عمرانی
  • صدور چک و تهیه و تنظیم اسناد و ارسال اسناد مالی به سازمان
  • بکارگیری شیوه های مناسب جهت اصلاح روش های تقلیل هزینه‌ها
  • نگهداری دفاتر مالی و ضمانت نامه های دریافتی از پیمانکاران
  • دریافت و رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران طرف قرارداد
  • حفظ و نگهداری اموال مدیریت و نظارت بر اموال تحویلی
  • ثبت دفاتر اموال و الصاق برچسب
  • حذف اموال اسقاط شده و تحویلی به استان و واحدها
  • ارسال گزارش اموال به استان و اداره دارایی شهرستان