ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره مستقیم(داخلی)
 1 سیدابوالقاسم عطاحسینی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی 05632827612
2 ابوالقاسم شرفیان مسئول حوزه مدیریت 05632821111 داخلی 113
3 محمد احمدی معاون فنی 05632821111 داخلی 114
4 علی زمانیان معاون اداری و مالی 05632821111 داخلی 120
5 اکبر قاضی رئیس اداره امور فنی و زیربنائی (آب و خاک) 05632821111 داخلی 116
6 حجت الاسلام نوروزی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 05632821111 داخلی 147
7 حسین عسکری رئیس اداره امور تولیدات گیاهی 05632821111 داخلی 122
8 حمید زیبائی مسئول دبیرخانه 05632821111 داخلی 128
9 غلامرضا الله بخش پور رئیس اداره امور تولیدات دامی 05632821111 داخلی 133
10 محمد احمدی مسئول حراست 05632821111 داخلی 132
11 محبوبه افراسیابی مسئول طرح و برنامه 05632821111 داخلی 140
12 کریم عراقی مسئول شیلات و آبزیان - مسئول توسعه بازرگانی 05632821111 داخلی 164
13 سیدمصطفی سجادی مسئول صنایع تبدیلی و کشاورزی 05632821111 داخلی 139
14 هادی قاسمی پور مسئول امور اداری 05632821111 داخلی 144
15 محمدمهدی ثقفی مسئول امور پشتیبانی 05632821111 داخلی 145
16 کریم عراقی رئیس اداره آموزش و ترویج 05632821111 داخلی 164
17 مجتبی لطفی رئیس اداره امور اراضی 05632821111 داخلی 160
18 سیدمصطفی سجادی مسئول روابط عمومی 05632821111 داخلی 113