شرح وظایف معاون اداری و مالی

 • پيگيري و نظارت بر كليه امور پرسنلي شامل امور اداري، خدماتي، آموزش ضمن خدمت، اياب و زهاب، امور احكام و انتصابات، انواع بيمه هاي درماني و تأمين اجتماعي و تكميلي و امور رفاهي.
 • نظارت و امكان فراهم شدن نيازهاي اوليه طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات مردمي و ساير.
 • ارتباط مستمر با كليه ادارات و بخش هاي مربوط به مديريت جهت پاسخگويي به مراجعين و انجام هر چه بهتر مأموريت هاي محوله.
 • نظارت بر ساختمان هاي اداري و مسكوني و اموال و ماشين آلات و تجهيزات متعلق به مديريت.
 • پيگيري امور ايثارگران بالاخص خانواده محترم شهداء جهادكشاورزي و رزمندگان و جانبازان.
 • بررسي و ارجاع كليه مكاتبات مديريت از طريق اتوماسيون اداري به بخش هاي مربوطه و پيگيري انجام آن.
 • پاسخگويي به مسئولين ادارات و ارگان هاي شهرستان به عنوان جانشين مدير شهرستان.

 

شرح وظایف مسئول امور اداری

 • پيگيري و نظارت بر كليه امور پرسنلي شامل امور اداري، خدماتي، آموزش ضمن خدمت، اياب و زهاب، امور احكام و انتصابات، انواع بيمه هاي درماني و تأمين اجتماعي و تكميلي و امور رفاهي.
 • نظارت و امكان فراهم شدن نيازهاي اوليه طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات مردمي و ساير.
 • ارتباط مستمر با كليه ادارات و بخش هاي مربوط به مديريت جهت پاسخگويي به مراجعين و انجام هر چه بهتر مأموريت هاي محوله.
 • نظارت بر ساختمان هاي اداري و مسكوني و اموال و ماشين آلات و تجهيزات متعلق به مديريت.
 • پيگيري امور ايثارگران بالاخص خانواده محترم شهداء جهادكشاورزي و رزمندگان و جانبازان.
 • بررسي و ارجاع كليه مكاتبات مديريت از طريق اتوماسيون اداري به بخش هاي مربوطه و پيگيري انجام آن.
 • پاسخگويي به مسئولين ادارات و ارگان هاي شهرستان به عنوان جانشين مدير شهرستان.

 

شرح وظایف مسئول رفاه و پشتیبانی

 • پیگیری و انجام مربوط به ارائه تسهیلات اجتماعی و رفاهی
 • جمع آوری و نگهداری به هنگام آمار و اطلاعات مربوط به اماکن، ساختمان‌ها، تأسیسات و تجهیزات، ماشین آلات و سایر اموال منقول و غیر منقول.
 • اداره امور انبارها و نظارت بر سایر منابع تدارکاتی.
 • برنامه ریزی جهت تامین و ارائه خدمات نقلیه و ترابری مورد نیاز و پیگیری کلیه امور مربوط به خدمات خودرویی
 • برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در خصوص حفظ، نگهداری، توسعه و احداث ساختمان ها و تأسیسات اداری، نظافت و تأمین بهداشت عمومی اماکن و ساختمان های اداری
 • همکاری در خصوص برگزاری گردهمایی ها، مراسم، بازدیدها و...
 • مدیریت خوابگاه ها، خانه های سازمانی و سایر مراکز مشابه، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تجهیز، ساماندهی و تقویت خوابگاه ها و اماکن اقامتی
 • شناسایی، آماده سازی، برنامه ریزی و اقدام در جهت واگذاری و فروش اموال مازاد.
 • انجام اقدامات لازم در جهت تنظيم موافقت نامه هاي مربوط به طرح ها و پروژه هاي ساختمان هاي اداري، مراكز جهاد كشاورزي خريد تجهيزات و ماشین آلات و ساير موارد
 • انجام اقدامات لازم مقدماتي در جهت بهبود روش ها، نحوه واگذاري فعاليت هاي امور پشتيباني و خدماتي به بخش خصوصي

 

شرح وظایف دبیرخانه

 • ثبت نامه های رسیده در سیستم اتوماسیون اداری
 • بایگانی نامه هایاداری و عودت نامه ها به واحدهای مربوطه
 • ارسال نامه ها به ادارات و اشخاص
 • فتوکپی از اسناد و مدارک ادارات و واحدها
 • دریافت کلیه مکاتبات معاونت از طریق پست و نامه رسان ها واحدها و تفکیک نامه واحدها
 • دریافت و ارسال مکاتبات ادارات از طریق شبکه دولت ، فاکس و پست
 • تایپ نامه ها، صورتجلسات ، جداول و ...