شرح وظایف معاون رئیس سازمان و مدیر شهرستان 

 • مدیریت، نظارت، ایجاد هماهنگی و هدایت وظایف در حوزه عمل شهرستان
 • مشارکت و ارائه پیشنهادها و اطلاعات لازم جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به سازمان استان
 • اجرای برنامه ها، خط مشی ها، طرح ها و دستورالعمل های مربوط به نظام دامداری در حدود وظایف و سیاستهای مصوب
 • تولید، جمع آوری، طبقه بندی ، پردازش و به هنگام سازی آمار و اطلاعات مورد نیاز
 • مشارکت در تهیه طرح جامع کشاورزی استان.
 • اجرای طرحها، برنامه ها و دوره های آموزشی و ترویجی مورد نیاز روستاییان ، عشایر و تولید کنندگان و کارکنان در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب
 • اجرای قوانین مربوط به امور اراضی در محدوده شهرستان و دهستانهای تابعه.
 • اجرای طرح های لازم در جهت حفظ منابع دام و طیور ، اصلاح نژاد دام ، تغذیه ، مدیریت مهندسی بهداشت جایگاه دام
 • انجام پیگیریها و مقدمات لازم جهت صدور موافقت اصولی، پروانه تاسیس و بهره برداری و صدور کارت شناسائی برای واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
 • انجام اقدامات لازم به منظور توزیع اعتبارات مورد نیازتولیدکنندگان محصولات دامی و صنایع کشاورزی
 • احقاق حقوق مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بر اساس قوانین و مقررات موجود در مراجع قضائی.
 • نظارت بر فعالیتهای نمایندگی های شرکتهای وابسته و ایجاد هماهنگی های لازم.
 • اجرای برنامه های مصوب خدماتی حمایتی در امور زراعی و باغی.
 • اجرای برنامه های توسعه مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و ایجاد ساختمانها و تاسیسات کشاورزی مورد نیاز براساس خط مشی های ابلاغی سازمان
 • نظارت بر اجرای طرح های آب و خاک کشاورزی در حوزه شهرستان و دهستانهای تابعه براساس برنامه های ابلاغی از سازمان جهاد کشاورزی استان.
 • حمایت و تشویق روستائیان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی در ایجاد تشکلهای مناسب.
 • معرفی فعالیتهای کشاورزی شهرستان و دهستانهای تابعه از طریق رسانه های گروهی و مجامع محلی
 • مشارکت در برگزاری نمایشگاههای فعالیتهای تولیدی کشاورزی شهرستان و دهستانهای تابعه
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای در دست اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه های توسعه کشاورزی در حوزه شهرستان و دهستانهای تابعه.
 • هدایت و حمایت مراکز جهاد کشاورزی تابعه و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها
 • انجام امور مالی، اداری و رفاهی و خدماتی و پشتیبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی تابعه براساس مقررات و با توجه به اختیارات تفویضی.
 • حفظ و حراست از اموال.
 • تهیه و تنظیم گزارشهای تفصیلی و عملیاتی در زمینه امور مربوط و ارائه آنها به سازمان جهاد کشاورزی استان.