خانم مهندس هزاری

شرح وظایف

1 . تهیه آمار و اطلاعات و تدوین و شناسنامه و سایر موارد مورد نیاز بانک اطلاعات کشاورزی از کلیه اطلاعات و توانمندیهای بالقوه و بالفعل کشاورزی در حوزه عمل و ارائه گزارش.

2.برنامه ریزی و نظارت بر ارائه خدمات مشاوره فنی ، آموزشی و ترویجی به بهره برداران بخش کشاورزی بر اساس سیاست های سازمان .

3 . هدایت شرکت های خدمات مشاوره ای جهت برقراری ارتباط و تعامل مؤثر با کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی.

4 . نظارت بر عملکرد شرکت های خدمات مشاوره ای در حیطه فعالیت های واگذار شده. ..

5 .زمینه سازی برای ایجاد مزارع الگویی ، آرمانی ، نمایشی و آزمایشی.

6 . شناسایی و انتخاب و معرفی تولیدکندگان و بهره برداران و تشکل های برتر مطابق دستور العمل های مربوطه با همکاری همکاران مربوطه

ترویج ، تشویق و ترغیب کشاورزان در یکپارچه سازی اراضی ،آِّبیاری تحت فشار ، پوشش انهار و ......

اجرای دوره های آموزشی ، ترویجی و ... مورد نیاز تولیدگندگان و بهره برداران

اجرای طرح های آموزشی ، ترویجی ، مشارکتی ویژه زنان و جوانان روستایی

10.پیگیری امور مربوط به زنان روستایی و اشتغال زنان.

11.شکیل و پیگیری صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی با هماهنگی استان.

12.تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه های سالانه و ارائه گزارش ماهیانه .