نهم مرداد ماه سال ۱۴۰۱ کارگاه و دوره آموزشی پنبه با عناوین آفات و بیماریهای پنبه توسط دکتر رمضانی و همچنین تغذیه پنبه توسط مهندس بهروان در روستای محمدآباد پسکوه شهرستان قائنات برگزار گردید که در این کارگاه آموزشی ابتدا مسائل تئوری در مسجد روستا عنوان گردید و سپس مسائل عملی از قبیل شناسایی آفات و بیماریها و مسائل مربوط به علف های هرز در محل مزرعه به صورت عملی برگزار شد

توصیه فنی جهت تغذیه محصول پنبه

1 - ( استفاده از بذر مال ها جهت تسهیل و تسریع جوانه زنی بذور و استقرار بهتر گیاهچه.

- هیومکس به صورت بذر مال به میزان حدودا  1 لیتر هیومکس برای 100 کیلو گرم بذر . یا هیومکس پودر به میزان 150 تا 200 گرم برای 100 کیلوگرم بذر  .    ( هر 1 کیلوگرم پودر معادل6  لیتر مایع است  )

- بذرمال فسفاته و ازته بارور-2 ، یک بسته 100 گرمی برای بذر مصرفی در یک هکتار.

- بذرمال روی 1 لیتر به ازای 100 کیلوگرم بذر .

 

2-اولین سرک کود ازته جهت تأمین ازت مورد نیاز گیاه در ابتدای رشد به صورت کودآبیاری که در صورت عدم بذرمال هیومکس می توان در این مرحله از هیومکس همراه با آب آبیاری به میزان 5 تا 6  لیتر در هکتار مایع ( یا 1 کیلوگرم پودر ) در آبیاری های دوم یا سوم جهت دستیابی به  سطح سبز یکنواخت  استفاده نمود.(میزان کود ازته مصرفی در این شرایط به دلیل افزایش کارایی مصرف ازت تحت تأثیر اسید هیومیک کاهش یافته و نصف می شود.) این روش جایگزین مصرف کودهای ازته قبل از کاشت است که به دلیل عدم وجود ریشه جهت جذب و آبشویی کود ازته از دسترس گیاه خارج شده و هیچ تأثیر مفیدی ندارد).

-مورد استثناء در مزارع کاشت مستقیم است که جهت تأمین ازت مورد نیاز پوسیدن بقایای محصول قبلی حدود 50 کیلوگرم در هکتار ازت همزمان با کاشت استفاده می شود.

 

3-  ( در مرحله 4 تا 6 برگی پنبه محلولپاشی با ترکیب عصاره جلبک دریایی ، حاوی هورمون ها ، ویتامین های گیاهی و محرک های رشد . جهت دستیابی به سطح برگ مطلوب در ابتدای رشد:

- ترکیب وکوزیم مایع به میزان 5/0 لیتر در هکتار  .

 

4- (در مرحله 20 سانتی متری پنبه محلولپاشی با یک ترکیب ریزمغذی همراه با ترکیب(20-20-20)  NPK . استفاده همزمان کودهای ماکرو و میکرو ، طبق قانون مینیمم لیبیگ ، جهت برقراری تعادل بین عناصر غذایی و افزایش کارایی مصرف کودها می باشد:

 - لیبرل BMX  به میزان 1 کیلوگرم در هکتار به همراه سنگرال 44-18 به میزان 3 کیلوگرم در هکتار .                  

-  یا فتریلون کمبی به میزان 500 گرم در هکتار به همراه سنگرال 44-18 به میزان 3 کیلوگرم در هکتار .

- یا بیومین 464 به میزان 500 گرم در هکتار به همراه سنگرال 44 – 18 به میزان 3 کیلوگرم در هکتار .

نکته : جایگزین سنگرال 20 -20 -20 می توان از کودهای  نوتریپلاس 20 -20 -20   و  یا  یونی گرین 20 -20 -20   نیز  هر کدام به میزان 3 کیلوگرم در هکتار  به عنوان کود کامل استفاده نمود.

5- (قبل از تشکیل غوزه ، محلولپاشی با یک ترکیب ریزمغذی همراه با سولفات پتاسیم قابل حل در آب ، جهت تأمین عناصر ریزمغذی همراه با پتاس به دلیل نیاز بالا و حساسیت گیاه در این مرحله و همچنین افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و عوامل خسارت زای طبیعی:

-لیبرل BMX  به میزان1 کیلوگرم در هکتار به همراه سولوپتاس به میزان 5 کیلوگرم در هکتار .

-یا فتریلون کمبی به میزان 1 کیلوگرم در هکتار به همراه سولوپتاس به میزان 5 کیلوگرم در هکتار .

-یا بیومین 464 به میزان 500 گرم در هکتار  به همراه سولوپتاس به میزان 5 کیلوگرم در هکتار .

6- ( استفاده از هیومکس در آب آبیاری به میزان 5 تا 6 لیتر در هکتار ( یا 1 کیلوگرم پودری ) قبل از تشکیل غوزه. جهت اصلاح خاک محیط اطراف ریشه ها ، افزایش نفوذپذیری و ظرفیت نگه داری رطوبت در خاک و نهایتاً توسعه سیستم ریشه به اطراف و عمق خاک.

7- استفاده از ترکیب تنظیم کننده رشد ، حاوی هورمون های گیاهی در مرحله 10 % گلدهی مزرعه ، جهت افزایش گل دهی .

- بیوفرت به میزان 1 لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی توصیه می شود .

8- (استفاده از ترکیب سولفات پتاسیم قابل حل در آب از ابتدای تشکیل غوزه ها ، جهت تنظیم PH- افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی ، عوامل خسارت زای طبیعی ،  همچنین  تأمین پتاس مورد نیاز گیاه و بهبود کیفیت ، استقامت و طول الیاف وش.

-کود سولوپتاس در آب آبیاری به میزان 10 تا 12  کیلوگرم در هکتار .

 

نکته :  توصیه های فوق به صورت کلی ارائه شده وجهت دستیابی به عملکرد بهتر، توجه به نتایج آزمون خاک به خصوص بافت  خاک ، شوری خاک  و PHًٌٍ خاک ضروری می باشد.

توجه: کودهای ذکر شده مواردی هستند که در طرحهای تغذیه محصولات زراعی در سنوات قبل مصرف شده و نتایج مثبت و قابل توجهی داشته اند. در عین حال کارشناسان محترم می توانند سایر ترکیبات آزمون و تأیید شده قابل اطمینان مدنظر خود را با ترکیبات پیشنهادی جایگزین نمایند.