چهارم دی ماه ۱۴۰۱ جلسه آموزشی و کارگاه ترویجی برای گلخانه داران شهرستان قاینات در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائنات باحضور گلخانه داران فعال شهرستان برگزار گردید و در ابتدای جلسه خانم مهندسی یدی نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان در خصوص اهمیت دریافت کد کیو آر برای گلخانه داران و همچنین مراحل دریافت این کد برای گلخانه داران توضیحاتی ارائه نمودند و سپس آقای مهندس عباسپور در تکمیل صحبت های ایشان لزوم اخذ کد شناسه کیو آر را برای گلخانه داران عنوان نمودند بعد از آن آقای دکتر رمضانی اول در خصوص آفات و بیماریهای گلخانه ها توضیحاتی ارائه نمودند و در پایان آقای مهندس بهروان در خصوص مدیریت تغذیه گلخانه  مطالبی را  ارائه نمودند.
این جلسه راس ساعت ۹ صبح شروع شد و همزمان با اذان ظهر خاتمه یافت