به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات

مدیر این مجموعه به اتفاق همکاران ادارات تایعه و وابسته در این راهپیمایی باشکوه شرکت نمودند.