محسن رئوفی فرد

رئیس اداره بهبود تولیدات دامی

داخلی 218

 

شرح وظایف 

  • برنامه ریزی ، نظارت، پیگیری و اجرای کلیه امورت مربوط به دام سبک ، سنگین، طیورو آبزیان شهرستان 
  • پیگیری کلیه امورات محوله مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مردمی سازمان به شهرستان
  • سایر امور مرتبط...