رضا رزمی

معاون فنی

تلفن مستقیم:

داخلی: 223 

شرح وظایف