ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی) داخلی
 1 سید عبدالحسین سجادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائنات 05632524912 222
2 رضا رزمی معاون فنی 05632528914 220
3 سید موسی موسوی معاون اداری مالی 05632528912 231
4 محمدحسن مظاهری فر نمایندگی ولی فقیه 05632524714 246
5 مجید رجبی رئیس امور اراضی 05632524912 233
6 محمدرضا صائبی رئیس اداری و مالی 05632524912 225
7 محسن رئوفی فرد رئیس تولیدات دامی 05632524912 218
8 حسین فرخی رئیس تولیدات گیاهی 05632524912 215
9 سید محمد سجادی رئیس فنی و امورزیربنایی 05632524912 208
10 محمدرضا صائبی رئیس ترویج 05632524912 245
11 مصطفی رضائی مسئول طرح و برنامه 05632524912 230