درطي سه جلسه كميته فني انتخاب توليدكنندگان برتر شهرستان در آبان سال جاري ،ازميان 50 نفر ازافراد واجدالشرايط تعداد25نفربه عنوان نمونه برترانتخاب واز اين ميان 14نفر براي انتخاب درمرحله استاني وكشوري به مديريت همامنگي ترويج كشاورزي استان معرفي شدند.لازم به توضيح است اين روند براساس برنامه زمان بندي شده ادامه خواهد داشت.