کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی با موضوع کشت گندم در بقایا، روز چهارشنبه مورخ 1401/08/04 در مزرعه نمایشی، ترویجی با حضور 50 نفر از کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی در محل موتور پمپ گلستان طالقانی برگزار گردید.