کارگاه آموزشی، تروجی و پزوهشی کشاورزی با موضوع مقایسه ارقام پنبه در محل موتورپمپ گلستان طالقانی و بازدید از مزارع پنبه روز پنجشنبه 141/08/05

هدف از برگزاری این کارگاه ارتقاء دانش فنی و مهارتی بهره برداران و کارشناسان و همچنین ارزیابی عملکرد ارقام مختلف پنبه بصورت میدانی می باشد.

در این کارگاه 50 نفر از کارشناسان و کشاورزان پنبه کار شرکت کردند.