جلسه کمیته فنی ترویج با موضوع سایت ها، کانون ها و مزارع نمایشی با حضور روسای مراکز و واحدهای تخصصی مدیریتا برگزار گردید.

در این جلسه همچنین سبد بذری گندم و جو استان، موجودی و نحوه توزیع کودهای شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.