جلسه کمیته برنامه ریزی خرید حمایتی و توافقی زعفران در سال 1401 در محل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان برگزار گردید.

در ابتدا مهندس بردبار مدیر جهادکشاورزی ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه، به بیان گزارش در خصوص سطح زیر کشت و پیش بینی محصول زعفران امسال اشاره و از عملکرد و تلاش خستگی ناپذیر شرکت تعاونی روستائی مطهری در تحقق اهداف طرح خرید حمایتی زعفران در طی سالهای گذشته تشکر و قدردانی نمودند.

در این جلسه مقرر گردید خرید حمایتی از زعفرانکاران پس از تاییدیه و معرفی مدیریت جهادکشاورزی توسط شرکت تعاونی مطهری سرایان صورت گیرد.

خرید حمایتی زعفران از مورخه 1401/09/02 در شهرستان سرایان توسط شرکت تعاونی مطهری سرایان واقع در خیابان مطهری آغاز می گردد.

قابل ذکر است خرید در سال جاری هم بصورت زعفران دختر پیچ بدون نخ (دسته) و زعفران پوشال،نگین، سوپر نگین، سرقلم و.... انجام میشود.