جلسه کمیته فنی تولیدات گیاهی با موضوع بررسی خط اعتباری مکانیزاسیون روز شنبه مورخ 1401/10/10 در محل اتاق مدیر جهادکشاورزی شهرستان برگزار گردید.

در این کارگروه متقاضیان تسهیلات ادوات کشاورزی با اولویت دستگا ههای مورد نیاز در هر بخش از شهرستان پس از تبادل نظر اعضا جهت دریافت تسهیلات تایید گردیدند.