کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی، موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با حضور معاون فرماندار، رئیس اداره امور مالیاتی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در روز یکشنبه مورخ 1401/10/11در محل مدیریت جهادکشاورزی برگزار گردید.