به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی،چهارم دیماه جلسه کمیته فنی تولیدات گیاهی و ترویج با حضور مدیر جهاد کشاورزی، مسئولین و کارشناسان مدیریت و مراکز خدمات کشاورزی آیسک و سه قلعه در محل مرکز خدمات جهاد کشاورزی سه قلعه برگزار شد. در این جلسه به بحث و تبادل نظرات در حوزه سایت های الگویی، کشاورزی قراردادی، سامانه پهنه بندی، کاشت غلات و دانه های روغنی و اعتبارات حوزه زراعت و پرداخته شد و در پایان از سایت های الگویی گندم و جو سه قلعه بازدید بعمل آمد. در ابتدای جلسه مسوول حفظ نباتات شهرستان نسبت به ارایه مطالبی در خصوص آشنایی با آفت خطرناک برگخوار پاییزه پرداخت.