بدنبال ثبت درجه سرمای شدید در مورخه 11/12/1402 کارشناسان مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی به منظور پایش و بررسی وجودخسارت در باغات انار شهرستان در باغات شهرستان حاضر گردیدند . در این بازدید ضمن گفتگو با باغداران،بررسی  درختان و نمونه برداری، مراتب در کمیته فنی مدیریت طرح شد. پس از قطعیت درجه سرمازدگی و وصول گزارشات مردمی مبنی بر ایجاد خسارت، برآورد میزان آن به مقامات استان ارسال گردید.